Gebruiksvoorwaarden


Welkom bij PrijsBest.nl!

Hallo en welkom bij onze gebruiksvoorwaarden. Dit is van invloed op uw wettelijke rechten en vragen u daarom om onderstaande Gebruiksvoorwaarden en ons "Cookie- en Privacybeleid" nauwkeurig te lezen. We weten dat gebruiksvoorwaarden niet de meest makkelijke en favoriete literatuur is om te lezen en hebben daarom geprobeerd om het voor u begrijpelijk en leesbaar te maken.

Begrippen

In deze gebruiksvoorwaarden komen de volgende begrippen voor welke geschreven kunnen zijn in het enkel- als meervoud en welke de volgende betekenis hebben:

Gebruiksvoorwaarden: De algemene voorwaarden zoals beschreven in dit document inclusief het "Cookie- en Privacybeleid" welke tevens beschikbaar word gesteld door Diensten.
Website: Het geheel van webpagina's, software, databanken, domeinen (inclusief alle subdmeinen) en afhankelijke bronnen welke toegankelijk zijn via de domeinnaam "prijsbest.nl".
PrijsBest.nl / wij / we / ons / onze:De entiteit welke de Diensten levert en welke aangegeven staat onderaan dit document.
U / u: U als persoon dan wel elk ander persoon of entiteit die in uw belang of overeenkomstig uw aanwijzingen handelt.
Diensten: De diensten die geleverd worden door PrijsBest.nl met inbegrip van de exploitatie van Website.
Productinformatie: Informatie met betrekking tot een product of een dienst. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend de omschrijving van het product, de bijbehorende Prijs, specificaties, grafische representaties en hyperlink die verwijst naar de website van de Webwinkel.
Prijs: De prijs die een Webwinkel van een product of dienst kenbaar heeft gemaakt en waarvan niet bekend is of hier nog belastingen, toeslagen of andere bijkomende kosten bij inbegrepen zijn.
Beoordeling: Een beoordeling, commentaar of mening welke door u of een andere gebruiker is toegevoegd aan de Dienst en welke bijvoorbeeld betrekking heeft op een product of Webwinkel.
Webwinkel: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarvan op PrijsBest.nl producten en/of diensten zijn afgebeeld.

Inleiding

Dank u wel dat u voor PrijsBest.nl gekozen heeft. Door onze Diensten te gebruiken of door om het even welke inhoud of materiaal te openen via een Dienst gaat u akkoord met deze voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen de relatie tussen PrijsBest.nl en U. We verbeteren onze Diensten regelmatig. PrijsBest.nl kan deze voorwaarden daarom van tijd tot tijd wijzigen en we vragen u dan ook deze met regelmaat te lezen. Om u genoeg in de gelegenheid te stellen wijzigingen te lezen worden deze pas 14 dagen na publicatie van kracht en zijn ze niet met terugwerkende kracht van toepassing. Wijzigingen die betrekking hebben op de publicatie van een nieuwe versie van onze Diensten of die vanwege juridische redenen zijn doorgevoerd treden echter onmiddellijk in werking.
Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden moet u dit aangeven door het gebruik van onze Diensten te beëindigen. Door gebruik te blijven maken van onze Diensten of door om het even welke inhoud of materiaal te openen via een Dienst ondanks dat u het niet eens bent met deze voorwaarden geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van onze Diensten

PrijsBest.nl geeft u de unieke mogelijkheid om een totaalaanbod van Webwinkels te doorzoeken om zo te vinden waar en voor welke Prijs een bepaald product elders op het Internet aangeboden wordt.
Om dit mogelijk te maken moet u alle richtlijnen en aanwijzingen opvolgen die door onze Diensten worden afgebeeld.

Maak geen misbruik van onze Diensten. Breng door uw gebruik de continuïteit van onze Diensten niet in gevaar en probeer de Diensten niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we u leveren voorschrijven. U mag onze Diensten alleen gebruiken op een manier zoals de wet dit voorschrijft waaronder maar niet uitsluitend de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en herexporteren.

Onze Diensten zijn toegankelijk voor alle meerderjarige personen, en die minderjarige personen die hiervoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.
Het is alleen toegestaan om Website te gebruiken door natuurlijke personen en met behulp van een webbrowser.
Inhoud kunnen we beoordelen om na te gaan of deze in strijd is met de wet of ons beleid en we kunnen dergelijke inhoud verwijderen of niet weergeven. Verzoeken tot verwijdering van specifieke inhoud worden met prioriteit in behandeling genomen. U kunt er echter niet vanuit gaan dat de afgebeelde inhoud ondanks deze maatregelen beoordeeld is.
De Diensten geven bepaalde inhoud weer welke niet de eigendom is van PrijsBest.nl.
U verkrijgt door het gebruik van onze Diensten niet automatisch intellectuele-eigendomsrechten op deze Diensten of op de inhoud die u opent.
De enige verantwoordelijke van deze inhoud is de entiteit die deze beschikbaar stelt. U mag de door Diensten beschikbaar gestelde inhoud niet gebruiken tenzij u toestemming krijgt van de eigenaar van deze inhoud of dit anderszins wettelijk is toegestaan.

Onze Diensten zijn speciaal aangepast voor het gebruik op mobiele apparaten. Gebruik deze Diensten echter niet als u deelneemt aan het verkeer.

Uw PrijsBest.nl-account

U heeft de mogelijkheid om een account aan te maken waarmee u bijvoorbeeld producten kan bespreken en beoordelen. Deze registratie is gratis. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via dit account en het is niet toegestaan om het benodigde wachtwoord welke u toegang verschaft tot de beveiligde omgeving te delen met derden.

Via uw PrijsBest.nl-account heeft u de mogelijkheid om aan onze Diensten inhoud toe te voegen, te uploaden, te ontvangen of te versturen. De intellectuele-eigendomsrechten over deze inhoud zijn, en blijven te allen tijde van u.

Door onze Diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord dat deze gegevens door PrijsBest.nl gebruikt mogen worden overeenkomstig ons privacybeleid.
Om het PrijsBest.nl mogelijk te maken de inhoud die u toevoegt aan, upload naar, ontvangt in, verzend naar of via onze Diensten te kunnen opslaan, te hosten, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken ervan te maken (bijvoorbeeld om deze te vertalen), te publiceren, te communiceren en te distribueren verleent u PrijsBest.nl en diegenen met wie we samenwerken een wereldwijde royaltyvrije licentie voor deze inhoud. De rechten die u verleent middels deze licentie hebben als doel om het mogelijk te maken dat bestaande of nieuwe Diensten uitgevoerd, verbetert en gepromoot kunnen worden. Deze geldigheid van de licentie zal behouden blijven in geval u het gebruik van onze Diensten staakt. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt dat een waardering van een product of Webwinkel middels de toekenning van een aantal sterren behouden blijft.
Zoals wettelijk voorgeschreven zullen we accounts van personen welke herhaaldelijk auteursrechten schenden beëindigen en verstrekken daarnaast informatie aan auteursrechthouders om ze in staat te stellen hun intellectueel eigendom te beheren. Ga voordat u inhoud toevoegt aan onze Diensten na of u over alle benodigde rechten beschikt om deze licentie te verlenen. Mocht u een auteursrechtklacht hebben dan kunt u hiervoor een bericht achterlaten middels het Feedback formulier.

De Website is een openbare website waardoor de door u toegevoegde inhoud geen bescherming geniet van vertrouwelijkheid. Het is daarom niet toegestaan vertrouwelijke inhoud toe te voegen aan onze Diensten.

Content

Productinformatie en overige aan Diensten toegevoegde inhoud mag geen persoonsgegevens bevatten of informatie bevatten welke discriminerend, pornografisch, beledigend, bedreigend/opruiend is of een illegale activiteit suggereren dan wel stimuleren.
Productinformatie mag geen uitingen bevatten ter promotie van de Webwinkel of afbeeldingen welke onderdelen bevatten die niet bijdragen aan de herkenning van het product.
Productinformatie mag geen dienst beschrijven.

De volgende typen producten zijn niet toegestaan:
- voor de wet illegale producten
- gestolen producten
- dieren
- beschermde planten
- drugs en producten voor het gebruik of vervaardigen van drugs
- lichaamsdelen, -stoffen en -materialen
- namaakartikelen
- illegale software
- wapens, explosieven en munitie

Verwijderen van content

Bepaalde Diensten geven u de mogelijkheid om inhoud te verwijderen waardoor u diegene bent die kan en blijft bepalen wat er met de door u toegevoegde inhoud gebeurt.
In geval u of een Webwinkel via het Feedback formulier een verzoek indient om informatie van een van onze Diensten verwijderd te hebben zal PrijsBest.nl hier binnen een technisch en praktisch uitvoerbare termijn gehoor aan geven.

Beoordelingen van gebruikers

De Beoordelingen zijn afkomstig van een gelimiteerde groep gebruikers van onze Diensten, en zijn geen betrouwbare indicator om commerciële beslissingen op te baseren.
De op de Website getoonde Beoordelingen, en commentaar reflecteren de meningen van gebruikers van onze Diensten welke niet aan PrijsBest.nl zijn verbonden en waarover PrijsBest.nl geen aansprakelijkheid aanvaard.

Beschikbaarheid van onze Diensten

PrijsBest.nl zal zich inspannen om de Diensten ter beschikking te stellen aan u maar garandeert niet dat deze te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zijn.
PrijsBest.nl behoud het recht om Diensten onaangekondigd buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is (bijvoorbeeld als er technisch onderhoud nodig is).

Zakelijk gebruik van onze Diensten

Als u onze Diensten namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden.
Het bedrijf is vrij om Diensten uitsluitend te gebruiken om deze te doorzoeken en te lezen. Het bedrijf is niet toegestaan een PrijsBest.nl-account aan te maken of inhoud toe te voegen aan Diensten. Het bedrijf is niet toegestaan om de door Diensten gepubliceerde inhoud te kopiëren, printen, op te slaan, te distribueren, herdistribueren, af te beelden, te integreren als onderdeel van een website, te integreren als onderdeel van een computerprogramma of schermafdrukken dan wel afgeleide werken ervan te maken zonder schriftelijk toestemming van PrijsBest.nl.
Het bedrijf zal PrijsBest.nl en zijn medewerkers, partners, vertegenwoordigers, en agenten schadeloosstellen tegen en vrijwaren van claims, rechtszaken of processen die gerelateerd zijn aan of voortvloeien uit het gebruik van onze Diensten of schending van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief kosten of aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle schade, verliezen, claims, vonnissen, rechtszaken, advocatenkosten en proceskosten.

Aansprakelijkheid

PrijsBest.nl is geen winkel. We verkopen geen producten. We weten niet wie onze gebruikers zijn, en weten niet wie wat waar koopt op het internet.
U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een inschatting of Webwinkel voor het sluiten van een eventuele koopovereenkomst zijn verplichtingen na kan komen en erkent dat PrijsBest.nl geen partij is bij de totstandkoming of de naleving van een koopovereenkomst tussen u en Webwinkel.
PrijsBest.nl kan niet bemiddelen bij een eventueel geschil dat uit een koopovereenkomst voortvloeit tussen u en Webwinkel.
PrijsBest.nl doet geen onderzoek naar de juistheid van aan Diensten toegevoegde inhoud afkomstig van Webwinkels of andere derde partijen en aanvaard derhalve geen aansprakelijkheid voor conflicten die voortkomen uit beslissingen die door u zijn genomen gebaseerd op deze inhoud.
PrijsBest.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, de veiligheid of de rechtmatigheid van door derden aangeboden producten alsmede de bevoegdheid van (rechts)personen om producten te kopen of te verkopen.
PrijsBest.nl garandeert niet dat de door Diensten gepubliceerde inhoud volledig, actueel, accuraat of vrij van fouten is. U dient daarom altijd zelf te controleren of deze inhoud waaronder Productinformatie en Prijzen correct zijn.
PrijsBest.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke directe of indirecte schade afkomstig door kennelijke verschrijvingen of voor het niet, niet tijdig, niet accuraat of niet duidelijk overkomen van de door Diensten gepubliceerde inhoud, of het niet of niet naar verwachting werken van haar diensten ongeacht van wie deze informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
De door Diensten afgebeelde informatie zijn geen aanbevelingen om een bepaald product te kopen.
De door Diensten afgebeelde informatie zijn geen aanbevelingen om een aankoop te doen bij een bepaalde Webwinkel.
Indien er wettelijke grond is tot het betalen van een schadevergoeding zal deze beperkt zijn tot de som van de totaalbedragen (exclusief omzetbelasting) dat u ons betaald heeft voor het gebruik van Diensten (of in geval we daarvoor kiezen, het opnieuw leveren van deze Diensten aan u).
PrijsBest.nl en haar leveranciers en partners zijn in alle gevallen niet aansprakelijk voor verlies of schade waarbij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
PrijsBest.nl en de partners en leveranciers van PrijsBest.nl zijn niet aansprakelijk voor inkomensderving, financiële verliezen, verlies van winst, gevolgschade of morele, punitieve, speciale of indirecte schade in geval dit wettelijk is toegestaan.
Het maximaal opeisbare bedrag voor schade die verband houdt met dood, of letsel beschadiging, geleden door u welke is ontstaan door aantoonbaar toerekenbaar handelen of nalaten van PrijsBest.nl zal niet meer bedragen dan één miljoen euro. PrijsBest.nl zorgt ervoor adequaat verzekerd te zijn tegen deze aansprakelijkheid.
Bepaalde rechtsgebieden vereisen voorwaarden aan sommige garanties waaronder de geschiktheid voor een bepaald doel, niet inbreukmakendheid en de impliciete garantie van verhandelbaarheid. Alle garanties sluiten we uit voor zover dit wettelijk is toegestaan.
Buiten datgene wat uiteengezet is in deze Gebruiksvoorwaarden worden door PrijsBest.nl, zijn leveranciers of zijn partners voor onze Diensten geen specifieke toezeggingen gedaan. Zo doet PrijsBest.nl geen belofte over de functionaliteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of de inhoud van de Diensten. De Diensten worden geleverd zoals ze zijn.

Overmacht

PrijsBest.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van door PrijsBest.nl ingeschakelde derden alsmede storingen of onderbrekingen in de telecommunicate- en/of stroomvoorzieningen.
Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd heeft PrijsBest.nl het recht om Gebruiksovereenkomst te beëindigen zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

Overige bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen PrijsBest.nl en u en er kunnen geen rechten van derde partijen aan worden ontleend.
U kunt het gebruik van onze Diensten op elk moment beëindigen. PrijsBest.nl kan tevens op elk moment de levering van Diensten aan u stopzetten of beperkingen instellen of toevoegen aan onze Diensten (bijvoorbeeld als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken).
PrijsBest.nl heeft te allen tijde het recht om aan Diensten toegevoegde inhoud van Webwinkels zonder opgaaf van redenen te verwijderen.
Als PrijsBest.nl een Dienst beëindigd zal het daar waar dit redelijkerwijs mogelijk is u hiervan vooraf informeren en de mogelijkheid geven uw toegevoegde inhoud uit deze Dienst te halen.
PrijsBest.nl is gerechtigd om onaangekondigd Diensten aan te passen.
PrijsBest.nl is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.
Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen). Indien een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PrijsBest.nl en u in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen en waarbij de bepaling niet aan nietigheid blootstaat.
Bij geschillen dient er eerst gepoogd te worden om in der minne een oplossing te vinden alvorens beroep kan worden gedaan op de tussenkomst van gerechtelijke instanties.
De wetten van uw land zullen toegepast worden op geschillen die gerelateerd zijn aan deze voorwaarden in geval u in een land woont waarbij de rechtbanken het niet toestaan om in te stemmen met de jurisdictie en locatie van de rechtbank zijnde Amsterdam, Nederland.
Als dit niet het geval is gaat u ermee akkoord dat alle rechtszaken met betrekking tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de Diensten, exclusief voorgelegd worden aan de rechtbank van Amsterdam, Nederland, en stemmen u en PrijsBest.nl in met de bevoegdheid van deze rechtbank.

Contracterende entiteit: Easy Software Solutions / PrijsBest.nl welke bekend staat bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 34155731 en gevestigd is te Speerstraat 14 C, 1076XN, Amsterdam en identificatienummer NL140596793B01 gebruikt voor BTW afdracht.

Dank u wel voor het lezen van onze gebruiksvoorwaarden en uw vertrouwen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 25 september 2018.

Gearchiveerde gebruiksvoorwaarden:
  • 10 juni 2014